Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της «υποκινητικότητας» και της υιοθέτησης «ανθυγιεινών συμπεριφορών» από τους εργαζόμενους έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης συνδέεται με μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία, αύξηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Chenoweth, 2007; Halpin, Morales-Suarez-Varela, & Martin-Moreno, 2011; WHO, 2010). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων ευεξίας στο χώρο εργασίας με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας, της ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας των εργαζόμενων.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες οι οποίες σχεδίασαν και εφάρμοσαν διάφορα προγράμματα παρέμβασης στο χώρο εργασίας τα οποία μεμονωμένα είτε στόχευαν στη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών υγείας και φυσικής κατάστασης είτε στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας ή/και της διατροφής ή στην προώθηση υγιεινών συμπεριφορών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας (Goetzel, Henke, Head, Benevent, & Calitz, 2017; Mattke et al., 2015; McCleary et al., 2017). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δε βρέθηκε καμία μελέτη που να εξετάζει την αποτελεσματικότητα ενός πολυσύνθετου προγράμματος ευεξίας στο χώρος εργασίας (άσκηση, διατροφή, υγιεινές συνήθειες, εργονομία στο χώρο εργασίας) σε επιλεγμένους δείκτες υγείας, φυσικής κατάστασης, λειτουργικής ικανότητας, υγιεινών συνηθειών και ποιότητας ζωής σε άτομα που κάνουν καθιστική εργασία.

Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκε το πρόγραμμα «HealPWorkers» κύριος στόχος του οποίου είναι να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα ενός πολυσύνθετου προγράμματος ευεξίας, στο χώρο εργασίας, σε διάφορους δείκτες:

  • Υγείας (δείκτης μάζας σώματος, σύσταση μάζας σώματος, αρτηριακή πίεση, αναπνευστική λειτουργία κ.α.),
  • Φυσικής κατάστασης (κινητικότητα άνω και κάτω άκρων, στατική και δυναμική ισορροπία, δύναμη και ισχύς, αερόβια ικανότητα),
  • Καθημερινών συνηθειών και συμπεριφορών (διατροφικές συνήθειες, κάπνισμα, αλκοόλ, καθιστικές συνήθειες κ.α.),
  • Ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής ατόμων που κάνουν καθιστική εργασία.

Επιπρόσθετος στόχος του προγράμματος είναι να εξετάσει εάν η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και οι προπονητικές προσαρμογές διατηρούνται 3 και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση τους προγράμματος παρέμβασης.

Το πολυσύνθετο πρόγραμμα ευεξίας περιλαμβάνει:

 

Το πολυσύνθετο πρόγραμμα ευεξίας στο χώρο εργασίας «HealPWorkers» αναμένεται να βελτιώσει επιλεγμένους δείκτες υγείας, φυσικής κατάστασης, λειτουργικής ικανότητας, και ποιότητας ζωής και να προωθήσει την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών σε άτομα που κάνουν καθιστική εργασία.