Φυσική δραστηριότητα και Άσκηση

Η πολύωρη καθιστική εργασία και έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής και την αποδοτικότητα των εργαζόμενων. Τα άτομα που κάνουν καθιστική εργασία πολλές φορές στην καθημερινότητά τους δέχονται υψηλές φορτίσεις σε διάφορες περιοχές του σώματος, λόγω της πολύωρης παραμονής στην καθιστή θέση, ακατάλληλου εξοπλισμού, λανθασμένων στάσεων - θέσεων εργασίας (κακή εργονομία) και ακατάλληλου εξοπλισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μυοσκελετικών προβλημάτων (π.χ. οσφυϊκή μοίρα, καρποί, αυχένας κ.α.) (WHO, 2010, CDC, 2012). Λόγω των πολύωρων και απαιτητικών ωραρίων εργασίας τα άτομα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οργανωμένα προγράμματα άσκησης. Η άσκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου, και αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με διάφορες χρόνιες παθήσεις.

Γιατί είναι σημαντικό να ασκηθώ;

Η συστηματική άσκηση επιφέρει πολλαπλά θετικά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία ενός ατόμου συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία ενός υγιούς εργατικού δυναμικού, στη μείωση της πιθανότητας απουσίας από τη δουλειά λόγω αρρώστιας, τραυματισμού και αναπηρίας, στη μείωση της πρόωρης συνταξιοδότησης και στην αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία (CDC, 2012).

(Γεροδήμος και συν., 2013)

 

Πόσο πρέπει να ασκηθώ για να έχω τα βέλτιστα οφέλη για την υγεία μου;

Η άσκηση, για να είναι αποτελεσματική για την υγεία, θα πρέπει να  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του ατόμου!

Είναι πολύ σημαντικό να ενσωματώσετε διαλείμματα φυσικής δραστηριότητας στο χώρο εργασίας σας.

Αν κάθε ημέρα (με 8ωρο ωράριο εργασίας) ενσωματώσετε 5 min οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας ανά μια ώρα στο τέλος του ωραρίου εργασίας θα έχετε 40 min οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας (άσκησης), που είναι το ζητούμενο σύμφωνα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς άσκησης και υγείας !!

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε οδηγίες - συμβουλές για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας - άσκησης στο χώρο εργασίας (αρχεία σε μορφή pdf)